ulanyş şertleri

1. intellektual eýeçilik.

hyzmat, sahypa we sahypada görýän, eşidýän ýa-da başga bir görnüşde görýän ähli maglumatlaryňyz we / ýa-da mazmunyňyz ('mazmun') Hytaý we halkara awtorlyk hukugy, söwda belligi we beýleki kanunlar bilen goralýar we ýarymgeçiriji-usa degişlidir. com ýa-da onuň ene-atasy, hyzmatdaşlary, şahamçalary, goşant goşýanlar ýa-da üçünji taraplar.semiconductor-usa.com saýtyň, hyzmatyň we mazmunynyň böleklerini çap etmek, göçürip almak we saklamak üçin şahsy, geçirip bolmaýan, aýratyn ygtyýarnama berýär. saýlan mazmunyňyz: (1) mazmunyň bu göçürmelerini diňe içerki iş maksatly ýa-da şahsy, täjirçilik däl maksatly ulanmak üçin ulanyň; (2) mazmuny haýsydyr bir tor kompýuterine göçürmäň ýa-da mazmuny haýsydyr bir metbugatda ýaýratmaň, ýaýratmaň ýa-da ýaýratmaň; (3) mazmuny haýsydyr bir görnüşde üýtgetmez ýa-da awtorlyk hukugy ýa-da söwda belligi habarnamasyny pozmaz ýa-da üýtgetmez. Göçürilen mazmuna ýa-da materiallara hiç hili hukuk, at ýa-da gyzyklanma bu ygtyýarnamanyň netijesinde size berilmeýär. semiconductor-usa.com saýtdan göçürip alýan islendik mazmunyňyzda doly ady we doly intellektual eýeçilik hukugyny özünde saklaýar, bu mazmunda şu ýerde görkezilişi ýaly şahsy peýdalanmak üçin çäklendirilen ygtyýarnama berilýär. degişli kanunlar tarapyndan rugsat berilmedik bolsa, söwda belliginiň eýesiniň ýazmaça razyçylygy bolmazdan, saýtda peýda bolan bellikleriň ýa-da bellikleriň haýsydyr birini ulanyp bilmersiňiz. baş sahypany ýa-da bu sahypanyň beýleki sahypalaryny başga bir web sahypasynda ýa-da web sahypasynda aýna, döwüp ýa-da çarçuwalap bilmersiňiz. sahypa 'çuňňur baglanyşyklary' birikdirip bilmersiňiz, ýagny baş sahypa ýa-da sahypanyň beýleki böleklerine ýazmaça rugsady bolmazdan bu sahypa baglanyşyk döredip bilersiňiz.


2. kepilliklerden boýun gaçyrmak.

ýarymgeçiriji-usa.com haýsydyr bir önüme ýa-da sahypa, hyzmat ýa-da mazmuna degişlilikde hiç hili aç-açan kepillik ýa-da görkezme bermeýär. ýarymgeçiriji-usa.com islendik görnüşdäki, aç-açan, göz öňünde tutulan, kanuny ýa-da başga görnüşdäki kepillikleri aç-açan boýun alýar, şol bir wagtyň özünde-de, söwda bilen baglanyşykly kepillikleri, belli bir maksat üçin laýyklygy, önümlere degişlilikde hiç hili hukuk bozulmaýar. sahypa, hyzmat we mazmun.semiconductor-usa.com saýtyň ýa-da hyzmatyň ýerine ýetirýän funksiýalarynyň üznüksiz, wagtynda, howpsuz ýa-da ýalňyşsyz boljakdygyny ýa-da sahypadaky ýa-da hyzmatdaky kemçilikleriň boljakdygyny kepillendirmeýär. düzedilen.semiconductor-usa.com mazmunyň takyklygyny ýa-da dolulygyny kepillendirmeýär ýa-da mazmundaky islendik ýalňyşlaryň düzediljekdigini kepillendirmeýär. sahypa, hyzmat we mazmun 'bolşy ýaly' we 'mümkin boldugyça' üpjün edilýär.

semiconductor-usa.com-da girýänleriň ip adresleri diňe gözegçilik etmek we web sahypamyzy netijeli gowulandyrmak maksady bilen wagtal-wagtal gözden geçirilýär we derňelýär we ýarymgeçiriji-usa.com-dan daşarda paýlaşylmaz.

web sahypasyna gireniňizde, habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy sorap bileris (e-poçta salgysy, telefon belgisi, faks belgisi we ugratmak / töleg üçin salgylar) .Bu maglumatlar meýletin esasda ýygnalýar we diňe siziň razylygyňyz bilen.

 

3. jogapkärçiligiň çäklendirilmegi.

hiç bir ýagdaýda ýarymgeçiriji-usa.com ýüze çykýan gytaklaýyn, tötänleýin, aýratyn, netijede jezalandyryjy ýa-da göreldeli zyýanlar üçin (ýitirilen girdejini, tygşytlylygy ýa-da iş mümkinçiligini ýitirmezden) alyjy ýa-da üçünji tarap üçin jogapkärçilik çekmeli däldir. (i) ýarymgeçiriji-usa.com tarapyndan berilýän ýa-da berilmeli islendik önümiň ýa-da hyzmatyň ýa-da şol bir zady ulanyp bilmezligiň ulanylmagy; (ii) sahypany, hyzmaty ulanmak ýa-da ulanmak mümkinçiligi bolmazlyk, ýa-da mazmun; iberişleriňizi ýa-da maglumatlaryňyzy paýlamak, (vi) saýtda ýa-da hyzmatda üçünji tarapyň beýannamalary ýa-da özüni alyp barşy; (vii) ýarymgeçiriji-usa bolsa-da önümlere, sahypa, hyzmat ýa-da mazmuna degişli başga meseleler. com şeýle ýitgileriň mümkinçiligi barada maslahat berildi.

ýarymgeçiriji-usa.com-nyň önümiň kemçilikleri üçin ýeke-täk borjy we jogapkärçiligi, ýarymgeçiriji-usa.com saýtynda, şunuň ýaly kemçilikli önümi çalyşmak ýa-da müşderiniň tölän mukdaryny müşderä gaýtaryp bermek, şonuň üçin ýarymgeçiriji-usa.com-nyň jogapkärçiligi jogapkärçilikden ýokary bolmaz. alyjynyň satyn alyş bahasy. ýokarda agzalan serişde, alyjynyň kemçilik barada ýazmaça habarnamasyna we satyn alnan altmyş (60) günüň içinde kemçilikli önümiň yzyna gaýtarylmagyna degişlidir. ýokarda agzalan serişde nädogry ulanylmaga sezewar edilen önümlere (statiki çykaryş çäklendirmesiz goşmak bilen), äsgermezlik, heläkçilik ýa-da üýtgetme, ýa-da gurnama wagtynda lehimlenen ýa-da üýtgedilen ýa-da synagdan geçirip bilmeýän önümlere degişli däldir. saýtdan, hyzmatdan, mazmundan ýa-da ulanyş şertlerinden nägile bolsaňyz, ýeke-täk we ýeke-täk serişdäňiz sahypany ulanmagy bes etmekdir. sahypany ulanmagyňyz bilen, sahypany ulanmagyňyzyň öz töwekgelçiligiňizdigini kabul edýärsiňiz.

Top