gizlinlik syýasaty

1. sahypanyň mazmunyny ulanmak

web sahypasy, bu sahypanyň mazmunyny we bu sahypanyň mazmunyny diňe şahsy peýdalanmak üçin düşündirmek hukugyny özünde saklaýar. awtorlyk hukugy we beýleki eýeçilik habarnamalaryndaky mazmun, size hormat goýulmalydyr we bir nusgasy saklanmalydyr. saýtyň mazmuny dogry jümle bolmazdan, sahypanyň hukuklarynyň ýokdugyny aňlatmasa, sahypanyň hukuk talap etmeýändigini aňlatmaýar we kanuny ulanmak üçin ak ýürekli ýörelge we mazmunyň kanuny bähbitlerine hormat goýmaly. şular ýaly materiallary üýtgedip, göçürip, köpçülige görkezip, neşir edip ýa-da paýlap ýa-da köpçülikleýin ýa-da täjirçilik maksatly ulanyp bilmersiňiz. bu materiallaryň haýsydyr birini başga web sahypasy ýa-da beýleki metbugat serişdeleri ýa-da tor kompýuter gurşawy üçin gadagan ediň. saýtdaky mazmun we awtorlyk hukugy kanunlary bilen kanuny gorag görnüşini redaktirläň, islendik rugsatsyz ulanmak awtorlyk hukugy, söwda belligi we beýleki kanuny hukuklar bolup biler. bu şertleri kabul etmeseňiz ýa-da bozmasaňyz, sahypany ulanmaga bolan ygtyýaryňyz awtomatiki usulda ýatyrylar we göçürilen ýa-da çap edilen materiallary derrew ýok etmeli.

2. maglumat ýaýratmak web sahypasy

kepillik görnüşi bolmazdan bu sahypadaky mazmunyň elýeterliligi. mutlak takyklygy we dolulygyny kepillendirmeýär. önümlerdäki tehnologiýalar, programmalar, bahalar we bölünişiklerdäki sahypa duýduryşsyz üýtgediler. sahypanyň mazmunynyň ýarymgeçiriji-usa.com möhleti gutaran bolmagy mümkin. täzelemäge borçly däl. Maglumatyň güýçli çykmagy ýerli önümde bolup biler, önümi, prosesi ýa-da hyzmaty alyp bilmez, ýarymgeçiriji-usa.com iş kontaktlaryna we distribýutoryna ýüz tutup bilersiňiz.

3. ulanyjy tabşyrmalary

Gizlinlik düzgünlerinden başga-da, sahypa haýsydyr bir material iberýärsiňiz ýa-da iberýärsiňiz, ýa-da aragatnaşyk maglumatlary (mundan beýläk umumylykda maglumat diýilýär) gizlin we eýeçilik däl hasap ediler. bu sahypany ulanmagyňyz kanunlary, düzgünleri we jemgyýetçilik ahlagyny bozmaz, bikanun, haýbat atýan, töhmetçilikli, töhmetçilikli, ahlaksyz, pornografiki ýa-da beýleki bikanun materiallary poçta bilen ibermezlik ýa-da ibermezlik. adamlarda maglumat mazmuny we täsiri bar bolsa, bu sahypa duýduryş bermegiň ýa-da garşy çykmagyň subutnamasy bar bolsa, deslapky razyçylygy almazdan, habarnamany, ýagdaýy, habary ýok etmek ýa-da web brauzerindäki maglumatlaryň çäksiz togtadylmagy üçin arkaýyn boluň. çynlakaý, bu sahypa ulanyjydan aýrylyp bilner.

4. ulanyjylar mazmun alyşýarlar

semiconductor-usa.com ulanyjylara habar ibermek ýa-da ibermek ýa-da diňe bir jogapkärçilik ugrundaky maglumatlar bilen habarlaşmak üçin ulanyjylara gözegçilik etmek ýa-da gözden geçirmek üçin göni ýaýlymda, şol sanda söhbetdeşlik otaglary, ýarymgeçiriji-usa.com forumlary ýa-da beýleki ulanyjy forumlary we Mazmunyň mazmuny üçin islendik alyş-çalyş.semiconductor-usa.com haýsydyr bir alyş-çalyş, töhmet atylmagyna, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine ýa-da başga meselelere sebäp bolandygyna garamazdan hiç hili jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.semiconductor-usa.com maglumat hukugyna kemsidiji, töhmetçilikli, biabraý ýa-da başgaça mazmunly mazmun hökmünde garalýar.

5. ulanmak üçin programma üpjünçiligini göçürip almak üçin sahypa

programma üpjünçiliginiň ygtyýarlyk şertleriniň hemmesini getirmek üçin programma üpjünçiligi ygtyýarnamasy şertnamasyny ýerine ýetirmek üçin programma üpjünçiligini ulanmakdan programma üpjünçiligini göçürip alsaňyz. Düzgünnamalar programma üpjünçiligini göçürip alyp ýa-da gurnamazdan ozal programma üpjünçiligi ygtyýarnamasy şertnamasyny okanyňyzda we kabul edeniňizde.

6. üçünji tarap web sahypalaryna baglanyşyklar

saýt diňe size amatlylyk hökmünde üçünji tarap web sahypalaryna baglanyşyklar. bu baglanyşyklary ulansaňyz, saýty terk edersiňiz.semiconductor-usa.com hiç bir üçünji tarap sahypasyny gözden geçirmedi, bu sahypalar we mazmuny jogapkärçiliksiz gözegçilik etmeýär. üçünji tarap sahypalaryna haýsydyr bir baglanyşyga girmek kararyna gelseňiz, olaryň bolup biljek netijeleri we töwekgelçilikleri.

7. jogapkärçiligiň çäklendirilmegi

ýarymgeçiriji-usa.com we üpjün edijiler ýa-da agzalan üçünji taraplar, şeýle zyýanyň ulanylýandygyna ýa-da ulanyp bilmejekdigine garamazdan, ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýär (ýitirilen girdeji, ýitirilen maglumatlar ýa-da iş kesilmegi bilen çäklenmeýär). web sahypasy we sahypa haýsydyr bir web sahypasyna ýa-da şeýle sahypalarda bar bolan maglumatlara baglanyşyk baglaýar, şertnamanyň, gynamalaryň ýa-da başga kanuny esaslaryň bardygyna garamazdan, bu zyýan bolup biler. Enjamy abatlamak, abatlamak ýa-da düzetmek üçin zerur bolan maglumatlaryň ýa-da maglumatlaryň netijesinde bu sahypany ulanýan bolsaňyz, aşakdaky ýagdaýlar ýüze çykan halatynda jogapkärçilikden aşakdaky ähli çykdajylary öz üstüňizden almalydygyny bilmelisiňiz: başlananlardan başga ulgam hyzmat üpjün edijisi (ýarymgeçiriji-usa.com. we onuň ygtyýarly adamy) tarapyndan maglumat berilmegi; maglumat geçiriş, marşrutizasiýa, birikmek we saklamak zerur awtomatiki tehniki amal, maglumat toruny üpjün edijini saýlamak bilen üpjün edilýär; Awtomatiki jogap bermegiň beýleki talaplaryna goşmaça, ulgam hyzmatyny üpjün ediji bu maglumat üpjün edijileri we alyjylary saýlamaýar; Tor hyzmatyny üpjün edijiler ulgamy ýa-da tor araçysy ýa-da formanyň maglumat göçürmesini wagtlaýyn saklamak, adaty ýagdaýlarda, göz öňünde tutulan alyjydan başga adam maglumat geçirişine, marşrutlaşdyrylmagyna ýa-da birikdirilmegine ygtyýar bermek üçin niýetlenen alyjydan artyk wagt almaz. amatly wagta çenli; ulgamyň üsti bilen ýa-da maglumat mazmunynyň torlaýyn iberilmegi arkaly.

8. umumy ýörelgeler

ýarymgeçiriji-usa.com bu şertleri islän wagtyňyz üýtgedip biler. häzirki şertlere düşünmek üçin bu sahypa girmeli, sebäbi bu sözler size ýakyn baglanyşykly. Bu adalgalaryň käbir düzgünleri aç-açan kesgitlenen kanuny habarnamalar ýa-da çalşylan şertler bilen käbir sahypalarda bolup biler.

Top